Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató toborzáshoz

A toborzások kezelésével és a felvételi folyamat egyszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatást („Szolgáltatás”) a Bisnode Adatkezelőként nyújtja (lásd alább az Adatkezelés pontban), és a Teamtailort mint szolgáltatót és Adatfeldolgozót veszi igénybe. Fontos, hogy a Szolgáltatást használó személyek („Felhasználók”) biztonságosnak tartsák azt és tájékoztatást kapjanak arról, ahogyan a Felhasználók személyes adatait a toborzási folyamat során kezeljük. Arra törekszünk, hogy a személyes adatok védelméről a lehető legmagasabb színvonalon gondoskodjunk. A Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóval összhangban dolgozzuk fel, kezeljük, használjuk és védjük.

0. Adatkezelés

A Bisnode egy olyan vállalatcsoportként működik, ahol a Felek ugyanannak a svédországi Bisnode AB tulajdonában álló Csoportnak a tagjai. A Felek szorosan együttműködnek a termékfejlesztés, valamint a Csoport közös feladatai területén. Mivel a Felek közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit a Csoport Termékei és a Csoport más tevékenységei kapcsán (ideértve többek között a Csoport közös feladatait), a Felek megállapodtak abban, hogy közös adatkezelési megállapodást kötnek a GDPR 26. cikkében foglaltak szerint, azaz a Felek együttesen felelnek a személyes adatok kezeléséért.  

1. Az adatkezelés jogszerűsége

A Bisnode konkrét pozícióra való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés esetén az adatgyűjtést a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján végzi, azaz az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (szerződéskötést megelőző követelmény). Amennyiben a toborzási eljárás során felhasznált személyes adatok megőrzését a foglalkoztatási és diszkrimináció elleni jogszabályok írják elő, a Bisnode ezt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján – azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében – teszi.

Amennyiben a Felhasználó azért nyújtja be önéletrajzát és kísérőlevelét a Bisnode-nak, hogy a Bisnode azokat egy jövőbeli álláshirdetéslehetőséggel kapcsolatban figyelembe vegye, a Bisnode az adatgyűjtést a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja – azaz a Felhasználó hozzájárulása – alapján végzi.  

2. Személyes adatok gyűjtése

A Bisnode felel azoknak a személyes adatoknak a kezeléséért, amelyeket a Felhasználók a Szolgáltatás céljából átadnak, illetve amelyeket a Szolgáltatással kapcsolatban más módon gyűjt.

Mikor és hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

A Felhasználókkal kapcsolatban a Bisnode személyes adatokat gyűjt a Felhasználóktól, ha a Felhasználók:

 • pályázatot nyújtanak be egy adott álláshirdetésre a Szolgáltatáson keresztül vagy más módon, illetve személyesen vagy külső forrás – mint például a Facebook vagy a LinkedIn – segítségével megadják személyes adataikat; valamint
 • a Szolgáltatás révén kapcsolatba lépnek a Bisnode-al, hogy figyelembe vehesse az adott jelöltet egy jövőbeni releváns pályázat során, illetve személyesen vagy külső forrás – mint például a Facebook vagy a LinkedIn – segítségével megadják személyes adataikat.
 • azonosítható személyes adatokat adnak meg a chat-en (amely a Szolgáltatást biztosító weboldalon keresztül áll rendelkezésre), és ezek az adatok relevánsak a pályázati eljárás során;
 • A Bisnode összesített elemzést készíthet a toborzási eszköz használatáról. Az összesített elemzéshez gyűjtött adatok statisztikai célokat szolgálnak (nem beazonosíthatóak). A Bisnode gyűjthet statisztikai adatokat külső felektől (például Facebook, LinkedIn és más nyilvános források). A „beszerzés” ezeken a csatornákon keresztül végezhető manuálisan a Bisnode munkatársai által vagy automatikusan a Szolgáltatásban. 

Egyes esetekben a meglévő munkavállalók ajánlhatnak potenciális jelölteket. A munkavállalók személyes adatokat adhatnak meg ezekről a potenciális jelöltekről. Ilyen esetben a potenciális jelölt Felhasználónak minősül a jelen Adatkezelési tájékoztató értelmében, és tájékoztatást kap az adatkezelésről.

A gyűjtött és kezelt személyes adatok típusai

A gyűjthető személyes adatok kategóriái a következőket foglalják megukban: név, cím, telefonszám, családi állapot, e-mail címek, képek és videók, a Facebook és a LinkedIn fiókok adatai, a toborzás során feltett kérdésekre adott válaszok, titulusok, végzettség és egyéb információ, amelyet a Felhasználó vagy mások a Szolgáltatáson keresztül megadtak. Kizárólag a toborzási folyamat szempontjából releváns adatokat gyűjtjük és kezeljük. A Bisnode arra kéri a jelölteket, hogy ne osszák meg a személyes adatok különleges kategóriáit, ideértve: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatokat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés célja és jogszerűsége

A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének célja a kiválasztási eljárás lefolytatása. Mielőtt a Bisnode munkaszerződést kötne a potenciális jelölttel (Felhasználóval), szükséges a Felhasználó alkalmasságának vizsgálata.

A szerződéskötés előfeltétele

Ha a Felhasználó egy konkrét állásra jelentkezik, a Bisnode a Felhasználó személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján gyűjti és kezeli, azaz az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (szerződéskötési előfeltétel).  A Felhasználó kérheti a pályázata visszavonását, ha a Bisnode még nem kezdte meg annak feldolgozását. Ha a Felhasználó pályázatát a Bisnode már megvizsgálta, a foglalkoztatási és diszkrimináció elleni jogszabályok előírhatják a Bisnode számára, hogy megőrizze a személyes adatait annak igazolására, hogy a Bisnode a Felhasználó pályázatát az alkalmazandó foglalkoztatási és diszkrimináció elleni jogszabályok szerint kezelte. Amennyiben jogszabály írja elő a Bisnode számára a Felhasználó adatainak megőrzését, a Bisnode ezt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján – azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében – teszi.  Ebben az esetben a Bisnode a Felhasználó személyes adatait a foglalkoztatási és diszkrimináció elleni jogszabályoknak megfelelően automatikusan törli.

Hozzájárulás

Amennyiben a Felhasználó azért nyújtja be önéletrajzát és kísérőlevelét, hogy azokat a Bisnode összevesse a Bisnode vállalatán belüli jövőbeli munkalehetőségekkel és állásajánlatokkal, amelyek a Bisnode véleménye szerint megfelelnek a profiljának, a Bisnode az adatgyűjtést a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja – azaz a Felhasználó hozzájárulása – alapján végzi. A Bisnode a Felhasználó adatait ebben az esetben 1 évig tárolja, ezt követően a Bisnode felkéri a Felhasználót, hogy újítsa meg vagy vonja vissza a hozzájárulását.

A Felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és kérheti a Bisnode-tól az adatok eltávolítását, melyhez itt léphet kapcsolatba a Bisnode-dal: https://careerhungary.bisnode.com/dat.... Azonban a hozzájárulás visszavonása azzal járhat, hogy a Felhasználó nem tud pályázni egy adott munkára, vagy nem tudja a Szolgáltatás ezen részét egyéb módon használni. A Felhasználó azt is kérheti a Bisnode-tól, hogy javítsa ki a hibás adatokat, vagy adja át számára az adatok másolatát.

A Bisnode felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy konkrét munkakör esetében fontolóra veszi a jelentkezését, akkor az adatok kezelésének jogalapja a fentiek szerinti szerződéskötési előfeltételre változik. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a fenti a) és b) pont alapján gyűjtött személyes adatokat a Bisnode az alábbi –Tárolás és adattovábbítás, illetve Meddig kezeljük a személyes adatokat? – fejezetekben foglaltak szerint kezelje.

Tárolás és adattovábbítás

A Szolgáltatáson keresztül gyűjtött személyes adatok az EU/EGT területén kívül is tárolhatók és kezelhetők. Az adattovábbítás a GDPR által előírt adattovábbítási mechanizmusok, mint például a „Privacy Shield” és az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek alkalmazásával történik. A megfelelő biztosítékokkal kapcsolatos dokumentációért a Felhasználó forduljon a Bisnode-hoz jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken.

Meddig kezeljük és őrizzük meg a személyes adatokat?

Amennyiben Bisnode az adatokat toborzási folyamat/kiválasztási eljárás során használja, az adatokat mindaddig megőrzi, amíg azt a vonatkozó foglalkoztatási és diszkrimináció elleni jogszabályok előírják. Amennyiben a Bisnode a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli, ezt a hozzájárulást a Felhasználónak (amennyiben azt az adott ország vonatkozó jogszabályi rendelkezései elírják) az alábbi táblázatban meghatározott idő elteltét követően meg kell újítania. A Felhasználó személyes adatait a Bisnode törli, ha a Felhasználó tiltakozik a hozzájárulás megújítása ellen vagy visszavonja hozzájárulását.

Ausztria (Bisnode D&B Austria GmbH, Bisnode Austria GmbH) 6 hónap

Szlovénia (Bisnode Slovenia d.o.o) 1 hónap

Belgium (Swan Insights NV) 24 hónap

Cseh Köztársaság (Bisnode Česká republika, a.s.) 6 hónap

Dánia (Bisnode Danmark A/S) 6 hónap

Észtország (Bisnode Estonia AS) 12 hónap

Finnország (Bisnode Finland OY) 24 hónap

Horvátország (Bisnode d.o.o. Croatia) 3 hónap

Lengyelország (Bisnode Polska Sp z.o.o) 3 hónap

Lettország (SIA Datu Serviss) 36 hónap

Magyarország (Bisnode Magyarország Kft., Bisnode D&B Magyarország Kft.) 12 hónap

Németország (Bisnode Deutschland GmbH, Bisnode D&B Deutschland GmbH)  6 hónap

Norvégia (Bisnode Norge AS)12 hónap

Svájc (Bisnode D&B Schweiz AG) 6 hónap

Svédország (Bisnode Sverige AB, Bisnode AB) 24 hónap

Szerbia  (Bisnode d.o.o. Serbia) 3 hónap 

Szlovákia (Bisnode Slovensko s.r.o) 6 hónap

 

3. A Felhasználók jogai

A GDPR az alábbiakban felsorolt jogokat biztosítja. A GDPR-ral összhangban a Bisnode a Felhasználó kérését 30 napon belül feldolgozza, miután megkapta a szükséges információkat. Ha a Felhasználó kérése összetett, ez az időtartam legfeljebb két hónappal meghosszabbítható, de erről a Felhasználót a Bisnode előzetesen értesíti.

A hozzáféréshez való jog.

A Felhasználó jogosult tudni arról, ha személyes adatait a Bisnode kezeli. A Felhasználónak tájékoztatást kell kapnia, amikor a Bisnode az adatait először gyűjti vagy használja. A Felhasználó folyamatos hozzáférési joggal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Ennek keretében a Bisnode arról is tájékoztatja, hogy a címzettek mely kategóriáival osztotta meg adatait.

Ezenkívül bizonyos esetekben, például, ha adatvédelemi incidens (vagy hasonló) történik Bisnode által folytatott adatkezelés vonatkozásában, akkor erről a Bisnode külön tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználó a tájékoztatást ingyenesen és írásban vagy elektronikus formában kapja meg. A tájékoztatásnak arra is kell térnie, hogy a Bisnode miért és milyen jogalapon kezeli a Felhasználó személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog. 

A Felhasználó jogosult arra, hogy pontatlan adatai kijavítását kérje. Jogosult továbbá megadni a releváns hiányzó adatokat. A Bisnode feladata, hogy gondoskodjon az adatok helyességéről és naprakészen tartásáról. 

A törléshez való jog

A Felhasználó jogosult kérni, hogy adatait a Bisnode törölje adatbázisából az alább felsorolt esetekben:

 • az adatokra már nincs szükség az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott cél eléréséhez,
 • a Felhasználó visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását,
 • az adatait a Bisnode jogellenesen használja,
 • az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha a Felhasználó kéri az adatai törlését, akkor a Bisnode – adott esetben – köteles az adatok címzettjeit tájékoztatni kell a törlésről. A Felhasználó azt is jogosult tudni, hogy a Bisnode kivel osztotta meg adatait.

A törléshez való jog és a mások tájékoztatásának joga alól van néhány kivétel; ha ez szükséges más alapvető jogok, például a szólásszabadság védelméhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a hatalomgyakorlás során.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult kérni személyes adatai kezelésének bizonyos célokból való korlátozását. Ez azt jelenti, hogy a Bisnode a továbbiakban a korlátozással érintett célokra nem használja az adatait.

A korlátozáshoz való jog érvényesül például akkor, ha a Felhasználó helytelenül tárolt adatokat talál, és kéri azok javítását. Ilyen esetekben megkövetelheti, hogy a Bisnode addig ne kezelje az adatokat, amíg azok minősége ellenőrzésre nem kerül.  

Ha megtörtént az adatok javítása és jóváhagyása, a Bisnode tájékoztatja a Felhasználót és a korlátozás megszüntethető.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben az adatait közvetlenül a Felhasználó adja meg. Az ilyen típusú adatok esetében a Felhasználó jogosult ezeket az adatokat a Bisnode adatbázisából megkapni. A Bisnode nagyon ritkán gyűjt adatokat közvetlenül a Felhasználóktól.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult tiltakozni az adatkezelés bizonyos típusai ellen. Ha így tesz, abban az esetben a Bisnode kizárólag akkor kezelheti adatait, ha erre olyan indokok miatt van szükség, mint például a jogi igény vagy a közérdekű feladatok teljesítése.

Az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

A Felhasználó jogosult kérni, hogy ne vegyen részt automatizált döntéshozatalban, ideértve a profilalkotást is. Az automatizált döntéshozatal megengedhető, ha a Felhasználó és egy vállalat (a Bisnode ügyfele) közötti megállapodás teljesítéséhez szükséges.

Automatizált döntések hozhatók profilalkotással vagy anélkül. A profilalkotás anélkül használható, hogy automatizált döntéshez vezetne. A profilalkotás a személyes tulajdonságokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása céljából végzett automatizált személyesadat-kezelés minden formájára vonatkozik. Célja egy személy munkateljesítményének, megbízhatóságának, viselkedésének, tartózkodási helye szerinti városának vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése.

Panaszkezelés

Ha a Felhasználó úgy gondolja, hogy az adatait a Bisnode jogellenesen kezeli, akkor jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához („NAIH”).

A NAIH a panaszt megvizsgálja, és dönt arról, hogy mit kell tenni a következő lépésben. Amennyiben a hatóság eljárást indít, a Felhasználó értesítést kap erről.

Jogellenes adatkezelés esetén a Felhasználónak joga van bírósághoz is fordulni.

4. Biztonság

A Bisnode kiemelet feladatként kezeli a személyes integritást, és ezért aktívan dolgozik annak érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait a legnagyobb gondossággal kezelje. A Bisnode megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy gondoskodjon a Felhasználók és mások személyes adatainak biztonságos, illetve a jelen Adatkezelési tájékoztatóval és a GDPR rendelettel összhangban történő kezeléséről.

Az adatok továbbítása az interneten és a mobilhálózatokon keresztül azonban soha nem jár kockázat nélkül, tehát minden adattovábbítás az adatátadó személy saját felelősségére történik. Fontos, hogy a Felhasználók is felelősséget vállaljanak az adataik védelme érdekében. A Felhasználók felelőssége, hogy bejelentkezési adataikat titokban tartsák.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik fél számára

A Felhasználók személyes adatait a Bisnode nem értékesíti és nem továbbítja harmadik félnek a jelen tájékoztatóban meghatározottakon kívül más célból és módon. A Bisnode a Felhasználók személyes adatait továbbíthatja:

 • a Bisnode vállalkozói és alvállalkozói részére, akik a Bisnode utasításainak megfelelően Adatfeldolgozóként és További Adatfeldolgozóként járnak el a Szolgáltatás nyújtása érdekében (például a TeamTailor platform, valamint az azt támogató, további adatfeldolgozó és toborzó cégek);
 • hatóságok vagy jogi tanácsadók részére bűncselekmény vagy nem megfelelő magatartás gyanúja esetén; és
 • hatóságok, jogi tanácsadók vagy más szereplők részére, ha erre jogszabály vagy hatósági intézkedés kötelezi.

A Bisnode a Felhasználók személyes adatait kizárólag olyan harmadik feleknek továbbítja, amelyekben megbízik. A Bisnode minden esetben gondosan választ partnereket annak biztosítása érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje. A Bisnode a személyes adatok adatfeldolgozóinak következő csoportjaival működik együtt: a Teamtailor, amely a Szolgáltatást nyújtja, szerver- és tárhelyszolgáltató vállalatok, e-mail referencia vállalatok, videófeldolgozó vállalatok, információszerző vállalatok, elemző szolgáltató vállalatok és egyéb vállalatok a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban.

További információkat olvashat a TeamTailor alvállalkozóiról az alábbi linken: https://support.teamtailor.com...

6. Összesített adatok (nem azonosítható személyes adatok)

A Bisnode az összesített adatokat megoszthatja harmadik felekkel. Az összesített adatokat ilyen esetekben a Szolgáltatáson keresztül összegyűjtött információkból nyerji, melyek például az internetes forgalom statisztikáiból vagy a Szolgáltatás használatának földrajzi elhelyezkedéséből állhatnak. Az összesített adatok nem tartalmaznak olyan információt, amely felhasználható az egyes személyek azonosítására, tehát nem minősülnek személyes adatoknak.

7. Sütik

Ha a Felhasználók használják a Szolgáltatást, a felhasználással kapcsolatos információk sütikként tárolásra kerülhetnek. A sütik olyan passzív szövegfájlok, amelyek a Szolgáltatás használatakor a Felhasználó eszközének (például számítógép, mobiltelefon vagy táblagép) internetes böngészőjében tárolódnak. A Bisnode sütik segítségével javítja a Szolgáltatás Felhasználó általi használatát, és információkat gyűjt például a Szolgáltatás használatával kapcsolatos statisztikákról. A Bisnode ezt a Szolgáltatás biztosítása, fenntartása és fejlesztése érdekében teszi. A sütikkel összegyűjtött információk bizonyos esetekben személyes adatok is lehetnek, ilyen esetekben ezeket a Süti Tájékoztató szabályozza.

Alapértelmezettként kizárólag a feltétlenül szükséges sütik vannak beállítva.

A Felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a sütik használatát az eszközeik helyi beállításainak megváltoztatásával. A sütik letiltása befolyásolhatja a Szolgáltatás élményét, például letilthatja a Szolgáltatás egyes funkcióit.

8. Változtatások

Az Adatkezelési tájékoztatót a Bisnode jogosult bármikor módosítani vagy kiegészíteni. Az Adatkezelési tájékoztató legfrissebb verziója mindig elérhető lesz a Szolgáltatáson keresztül. Az új verzió akkor tekintendő a Felhasználóval közöltnek, ha a Felhasználó megkapta az új verzióról szóló értesítő e-mailt (a Felhasználó által a Szolgáltatás használatával kapcsolatban megadott e-mail címen keresztül).

9. Kapcsolat

Ha kérdése van, a személyes adatok kezeléséről további tájékoztatást szeretne kapni vagy kapcsolatba szeretne lépni a Bisnode-al más ügyben, a Felhasználó használja a Teamtailor platformján található űrlapokat, illetve a Felhasználó kapcsolatba léphet a Bisnode-al a dininfo.se@bisnode.com e-mail címen. 

Teamtailor

Career site by Teamtailor